އެންގުންތައް :
Facebook Twitter You Tube English
ބަހުގެ ހަމަލާ ދިނުމާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާ ކުރުން ހުއްޓާލަމާ
ގެވެށި އަނިޔާގެ އަސަރު ކުޑަކުދިންނަށްވެސް ކުރޭ
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް އަޑު އުފުލާ
ޚަބަރު
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން، ގުޅުން ހުރި މުޢައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޚާއްޞަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް .......
ޚަބަރު
ލޯތްބަކީ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކޮށްފި
ޚަބަރު
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން، ގުޅުން ހުރި މުޢައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޚާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް 03 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ފަށާފައެވެ.
ޚަބަރު
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާގުޅޭ ޚާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ޖެނުއަރީ 17 ން 20 އަށް ވަނީ ހިންގާފައިއެވެ. މި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ
ޚަބަރު
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގުޅުން ހުރި މުޢައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ގެވެށި އަނިޔާ އަދި...
ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭގޮތުން ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ...
ޚަބަރު
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޕްޓެމްބަރ 18 އަދި 19 ވަނަދުވަހު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސުޕްވައިޒަރުންނާއި....
ޚަބަރު
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން ފުލުހުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ޤަވާޢިދުއާގުޅޭ ޚާއްސަ ސިލްސިލާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް....
ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރައްވާ