އެންގުންތައް :
Facebook Twitter You Tube English
އިދާރާ
މެނޭޖްމަންޓް ޓީމް
  1. އާމިނަތު ލީނާ އަލީ (ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ)

  2. އަހުމަދު މުޞްޢިދު  (ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރެޓް އެފެއާރސް)
     
  3. އައިޝަތު އިބާހަތު (ޑިރެކްޓަރ، ރިފަރަލް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ)
     
  4. ޒީނަތު ޝާކިރު ( ޑިރެކްޓަރ، ޕޮލިސީ ޕްލޭނިން، ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ)
     
ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރައްވާ