އެންގުންތައް :
Facebook Twitter You Tube English
އިދާރާ
ބޯޑު މެމްބަރުން

1

އަލްފާޟިލާ އަނީސާ އަޙްމަދު

ޗެއަރ ޕާރސަން

2

އަލްފާޟިލާ ޒުލްފާ އިބްރާހީމް

ވައިސް ޗެއަރ ޕާރސަން

3

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުއިއްޒު

ބޯޑު މެމްބަރ

4

ޑރ.މުޙައްމަދު އަސީލް ޖަލީލް

ބޯޑު މެމްބަރ

5

ސުޕަރއިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ބަޝީރު

ބޯޑު މެމްބަރ

6

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޝިހާބް

ބޯޑު މެމްބަރ

7

އަލްފާޟިލާ ޝިޔާނަތު ހާޝިމް

ބޯޑު މެމްބަރ

 
ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރައްވާ