އެންގުންތައް :
Facebook Twitter You Tube English
ރިޕޯޓްކުރުން
ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުން

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓް ކުރެއްވުމަށް މި ޕޭޖަށް ދުރުވޭ. ނުވަތަ ތިރީގައިވާ ނަމްބަރު ތަކަށް ގުޅުއްވާ:

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

- 3010551

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރ

- 1412

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

- 9790163                            - 3322111

- 3331510

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރައްވާ