އެންގުންތައް :
Facebook Twitter You Tube English
ހޭލުންތެރިކަން
ހޭލުންތެރިކަން

"ހެލްދީ ރިލޭޝަންޝިޕް އާ ގުޅޭ ލުައިފޮތް"

ރިވިލި 1


ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ލާޒިމްކުރޭ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ރިޕޯޓުކުރަން.

 

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު- ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަނިޔާ ލިބޭ ފރާތައް އޮތް އެންމް ޚާއްސަ ފަރުވާ.

 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޑަކުދިނަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރޭ

 

ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރޭ

 

 

 

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރައްވާ