އެންގުންތައް :
Facebook Twitter You Tube English
ހިދުމަތްތައް
ރިހެބިލިޓޭޝަން

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް

ދެވޭ ޚިދުމަތް

ޚިދުމަތުގެ އަގު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް

އިސްލާމިކް ކައުންސިލިންގް

ހިލޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

އިންޑިވިޖުއަލް ކައުންސިލިންގް، ފޯން ކައުންސިލިންގް، ސައިކޮސޯޝަލް ސަޕޯޓް

ހިލޭ

ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން

ކައުންސިލިންގް އަދި ސައިކޮސޯޝަލް ސަޕޯޓް

ހިލޭ

ނެޝިނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާމީހުންނަށް ކައުންސިލިންގް އަދި ސައިކޮސޯޝަލް ސަޕޯޓް

ހިލޭ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

އެގްޒެމިނޭޝަން، އިންވެސްޓިގޭޝަން، ކޮންސަލްޓޭޝަން

ވަކިން އަގު ޖެހިފައިއެއް ނެތް

ޖާރނީ

ކައުންސިލިންގް (އިންޑިވިޖުއަލް އަދި ފެމިލީ)، ކްރައިސިސް އެންޑް ބްރީފް އިންޓަވެންޝަން

ހިލޭ

މިޕްސްޓާރ

ކޮންސަލްޓޭޝަން – ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖިސްޓް، ސައިކޮލޮޖިސްޓް، ސައިކޮތެރަޕިސްޓް، ކެރިއާރ ގައިޑެންސް އެކްސްޕާރޓް، އޮކިއުޕޭޝަނަލް ތެރަޕިސްޓް, ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޓާރ.
އެސެސްމަންޓް، ސައިކޮލޮޖިކަލް ޓެސްޓިން، އޭޑީއެޗްޑީ.

އެކި ޙިދުމަތުގެ އަގު ތަފާތު.
ކޮންސަލްޓޭޝަން – 500-600ރ
ސެޝަން – 500-600ރ

އަނިމްސް

ތެރަޕީ

300-400ރ

ދަމަނަވެށި

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރުމުން ދުރުހެލިވާން ބެނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލިންގް

ހިލޭ

އޭއެމްޑީސީ

ކައުންސިލިންގް

170 – 200ރ

މެޑިކާރ ހޮސްޕިޓަލް

ސައިކިއާޓްރިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން

600ރ

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ކައުންސެލިންގެ އެންޑް ސައިކޮތެރަޕީ

ސައިކޮތެރަޕީ

350-300ރ

އެޑްވާންސް މެޑިކްލް ކްލިނިކް

ކައުންސިލިންގް

އަގު ޖެހިފައިއެއް ނެތް

 
ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރައްވާ