އެންގުންތައް :
Facebook Twitter You Tube English
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ސުޕަރވައިޒަރުންނަށް އަދި ކެއަރޓޭކަރުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީން
29 Sep 2015

        ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޕްޓެމްބަރ 18 އަދި 19 ވަނަދުވަހު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސުޕްވައިޒަރުންނާއި އަދި ކެއަރ ވޯރކަރުންނަށް ވަނީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައެވެ.  

     މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށާއި، މި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުރާ އެކިއެކި ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާގުޅޭގޮތުން ހިޔާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސުޕްވައިޒަރުންނާއި އަދި ކެއަރ ވޯރކަރުންނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމެވެ. 02 ރެޔަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ 18 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރައްވާ