އެންގުންތައް :
Facebook Twitter You Tube English
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޚާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް 03 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ފަށާފައެވެ.
03 Apr 2016
ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރައްވާ