އެންގުންތައް :
Facebook Twitter You Tube English
ހިދުމަތްތައް
ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި އޮތޯރިޓީއިން ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލަފާއާއި އެހީތެރިކަން ދެމެވެ. މި ގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާ ބޭނުންފުޅު ބެފުޅުން ހ.ފުލިދޫގެ 2 ވަނަ ފަނގިފިލާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ނުވަތަ ފޯނުން ގުޅާލުމުން ޤާނޫނީ ލަފާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރައްވާ