އެންގުންތައް :
Facebook Twitter You Tube English
ޚަބަރު
2016-08-07
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން، ގުޅުން ހުރި މުޢައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޚާއްޞަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް .......
2016-05-07
ލޯތްބަކީ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކޮށްފި
2016-04-03
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން، ގުޅުން ހުރި މުޢައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޚާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް 03 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ފަށާފައެވެ.
2016-01-25
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާގުޅޭ ޚާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ޖެނުއަރީ 17 ން 20 އަށް ވަނީ ހިންގާފައިއެވެ. މި ތަމްރީނުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ ގެވެށި އަނިޔާގެ
2015-10-26
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ގުޅުން ހުރި މުޢައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ގެވެށި އަނިޔާ އަދި...
2015-10-05
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭގޮތުން ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ...
2015-09-29
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޕްޓެމްބަރ 18 އަދި 19 ވަނަދުވަހު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސުޕްވައިޒަރުންނާއި....
2015-08-26
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން ފުލުހުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ޤަވާޢިދުއާގުޅޭ ޚާއްސަ ސިލްސިލާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް....
2015-08-09
ހދ. އަތޮޅުގައި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެވެށި އަނިޔާ...
2015-07-05
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ކޮމެންޓަރީ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިސެމްބަރ 2013 އިން ފެބްރުއަރީ 2014 އަށް އެކީޓާސް...
2015-07-05
'މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޓޫލް' ތައްޔާރުކުމަށް ސީ.ޑީ.އީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި...
2015-06-07
މި ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައިފާވަނީ ގެވެށި އަނިޔާއާ ހުއްޓުވުމަށް މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުޢައްސަސާތަކާއި، އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އަދި އާއްމުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށް...
2015-06-04
މިއީ އެފްޕީއޭ އަދި "ޗޮޕްއާޓް" އާއި ގުޅިގެން ހިންގުނު ކެމްޕެއިން އެކެވެ. މި ކެމްޕެއިންގައި ބޭއްވުނު ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް، ކުރު ވީޑިއޯ އެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ އެއް ތައްޔާރު ކުރެވި ތިރީގައި ހިމެނިފައި އެ ވަނީއެވެ.
2014-04-27
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު (2012/3) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ...
2014-04-27
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުގެ ޤާނޫނު ހުރިހާ މުއައްސަސާ ތަކެއްވެސް އެއްހަމައެއްގެ ދަށުން މާނަ ކުރުމަށް ކޮމެންޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ...
2014-04-27
ކްލަބް މޯލްޑިވްސްއިން އިސްނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މައިލޯ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ފުޓްސެލް މުބާރާތުގެ ތެރޭގައި ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ...
2014-04-27
ގެވެށި ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރެވުނުތާ 2 އަހަރު ފުރުމުން އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ...
2014-04-27
ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރައްވާ
Registers to recive News & Updates: