ބޯޑުގެ ނައިބް ރައީސުން

commissioner-shuhudhaa-rizwan

އަލްފާޟިލާ ޝުހުދާ ރިޟްވާން

ބޯޑުގެ ނައިބް ރައީސް

ކުރީގެ ބޯޑުގެ ނައިބް ރައީސުން

commissioner-dr-aishathu-shihaam

ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް

ބޯޑުގެ ނައިބް ރައީސް
commissioner-zulfaa-ibraheem

އަލްފާޟިލާ ޒުލްފާ އިބްރާހީމް

ބޯޑުގެ ނައިބް ރައީސް