އިއުލާން


ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް: މީޑިއާ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ އެކްޝަންޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން
ތާރީޚް: 21 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:52:17)    ސުންގަޑި: 07 މާރިޗު 2019 (14:30:00)

ޓްރެއިނިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 21 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:13:21)    ސުންގަޑި: 04 މާރިޗު 2019 (13:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ - ކޮންސަލްޓެންޓް    
ތާރީޚް: 09 ޖަނަވަރީ 2019 (11:35:29)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2019 (00:00:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 09 ޖަނަވަރީ 2019 (10:08:59)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2019 (00:00:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 09 ޖަނަވަރީ 2019 (10:05:27)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2019 (00:00:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 16 އެޕްރީލް 2018 (11:25:16)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2019 (00:00:00)ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމަށް ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 11 މާރިޗު 2019 (19:32:26)    ސުންގަޑި: 21 މާރިޗު 2019 (14:30:00)

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގައި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 11 މާރިޗު 2019 (19:30:54)    ސުންގަޑި: 21 މާރިޗު 2019 (14:30:00)

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2014/17 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ކައުންސެލިންގ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ. (ދެވަނަ އިޢުލާން)  
ތާރީޚް: 05 މާރިޗު 2019 (10:12:08)    ސުންގަޑި: 14 މާރިޗު 2019 (14:30:00)

ފްރީލާންސް ލެންގުއޭޖް އެޑިޓަރެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 03 މާރިޗު 2019 (09:24:26)    ސުންގަޑި: 11 މާރިޗު 2019 (14:30:00)

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ކައުންސެލިންގ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ  
ތާރީޚް: 17 ފެބުރުވަރީ 2019 (15:01:35)    ސުންގަޑި: 26 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:30:00)

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ކައުންސެލިންގ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ (ބާތިލް ކޮށްފައި)  
ތާރީޚް: 17 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:59:40)    ސުންގަޑި: 24 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:30:00)

ފްރީލާންސް ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރެއް ބޭނުންވެއްޖެ
ތާރީޚް: 17 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:41:34)    ސުންގަޑި: 21 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:00:00)

ކުދި މަސައްކަތްކުރުމައި، ތަކެތި ވިއްކުމާއި ހިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ދަފްތަރުކުރުން    
ތާރީޚް: 03 ޖަނަވަރީ 2019 (10:35:40)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2017 (00:00:00)

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގް ކޮމިޓީގައި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަށް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތެ އް ހޯދުމާބެހޭގޮތުން އިޢުލާންކުރުން  
ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2018 (10:49:09)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2017 (00:00:00)

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު 2017 – 2021 ތައްޔާރުކުރުން)  
ތާރީޚް: 04 ފެބުރުވަރީ 2016 (14:29:46)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2017 (00:00:00)

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް (ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޭސް ޑޭޓާބޭސް ދިރާސާކޮށް ތަރައްގީކުރުން)  
ތާރީޚް: 05 ޖަނަވަރީ 2016 (14:17:46)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2017 (00:00:00)