އިއުލާން


ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޑޭޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020 (10:13:08)    ސުންގަޑި: 08 އޮކްޓޫބަރު 2020 (14:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020 (10:11:26)    ސުންގަޑި: 08 އޮކްޓޫބަރު 2020 (14:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020 (10:09:49)    ސުންގަޑި: 08 އޮކްޓޫބަރު 2020 (14:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމްސް، ރިސަރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ  
ތާރީޚް: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020 (10:07:38)    ސުންގަޑި: 08 އޮކްޓޫބަރު 2020 (14:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޓްރެއިނިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020 (10:05:37)    ސުންގަޑި: 08 އޮކްޓޫބަރު 2020 (14:30:00)

ޓްރެއިނިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 05 މާރިޗު 2020 (11:25:54)    ސުންގަޑި: 11 މާރިޗު 2020 (14:30:00)

ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމްސް، ރިސާރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ  
ތާރީޚް: 03 މާރިޗު 2020 (14:32:05)    ސުންގަޑި: 12 މާރިޗު 2020 (14:30:00)

ޓްރެއިނިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 12 ފެބުރުވަރީ 2020 (11:46:42)    ސުންގަޑި: 20 ފެބުރުވަރީ 2020 (14:30:00)

ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 12 ފެބުރުވަރީ 2020 (11:45:06)    ސުންގަޑި: 20 ފެބުރުވަރީ 2020 (14:30:00)

ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމްސް، ރިސާރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ  
ތާރީޚް: 23 ޖަނަވަރީ 2020 (15:29:58)    ސުންގަޑި: 04 ފެބުރުވަރީ 2020 (14:30:00)

ޑޭޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 05 ނޮވެންބަރު 2019 (08:39:19)    ސުންގަޑި: 12 ނޮވެންބަރު 2019 (13:30:00)

ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2019 (14:10:29)    ސުންގަޑި: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2019 (13:30:00)

ހިޔުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 09 ސެޕްޓެންބަރު 2019 (11:10:25)    ސުންގަޑި: 17 ސެޕްޓެންބަރު 2019 (13:30:00)

އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 19 އޮގަސްޓް 2019 (14:39:17)    ސުންގަޑި: 29 އޮގަސްޓް 2019 (13:30:00)

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ދިރާސާގެ ޑޭޓާ އެއްކުރުމަށް)
ތާރީޚް: 07 އޮގަސްޓް 2019 (10:51:24)    ސުންގަޑި: 25 އޮގަސްޓް 2019 (14:30:00)

International Consultant to Conduct National Baseline Study on Prevalence of Domestic Violence in Maldives
ތާރީޚް: 16 ޖުލައި 2019 (14:29:46)    ސުންގަޑި: 24 ޖުލައި 2019 (14:30:00)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން)  
ތާރީޚް: 15 ޖުލައި 2019 (11:44:11)    ސުންގަޑި: 22 ޖުލައި 2019 (13:30:00)

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން)  
ތާރީޚް: 02 ޖުލައި 2019 (14:39:02)    ސުންގަޑި: 11 ޖުލައި 2019 (13:30:00)

އިންޓާރނެއް ހޯދުން
ތާރީޚް: 25 ޖޫން 2019 (14:39:27)    ސުންގަޑި: 04 ޖުލައި 2019 (13:30:00)

International Consultant to Conduct National Baseline Study on Prevalence of Domestic Violence in Maldives
ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2019 (12:26:40)    ސުންގަޑި: 20 ޖޫން 2019 (14:30:00)

ކޮންސަލްޓަންޓް (ރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާ ހިނގާ މިންވަރާއި ޙާލަތު ދެނެގަތުމަޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ދިރާސާގެ ޑޭޓާ އެއްކުރުމަށް)
ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2019 (12:07:50)    ސުންގަޑި: 20 ޖޫން 2019 (14:30:00)

އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 29 އެޕްރީލް 2019 (14:23:07)    ސުންގަޑި: 13 މޭ 2019 (13:30:00)

އިންޓަރންއެއްގެ ގޮތުގައި ބިއުރޯގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު  
ތާރީޚް: 02 އެޕްރީލް 2019 (13:55:22)    ސުންގަޑި: 09 އެޕްރީލް 2019 (13:30:00)

އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 28 މާރިޗު 2019 (14:32:16)    ސުންގަޑި: 08 އެޕްރީލް 2019 (13:30:00)

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް: މީޑިއާ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ އެކްޝަންޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން
ތާރީޚް: 21 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:52:17)    ސުންގަޑި: 07 މާރިޗު 2019 (14:30:00)

ޓްރެއިނިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 21 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:13:21)    ސުންގަޑި: 04 މާރިޗު 2019 (13:30:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ - ކޮންސަލްޓެންޓް    
ތާރީޚް: 09 ޖަނަވަރީ 2019 (11:35:29)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2019 (00:00:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 09 ޖަނަވަރީ 2019 (10:08:59)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2019 (00:00:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 09 ޖަނަވަރީ 2019 (10:05:27)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2019 (00:00:00)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 16 އެޕްރީލް 2018 (11:25:16)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2019 (00:00:00)އަތްމަތީ ފޮތާއި އޭގެ ޑައިރެކްޓްރީ ޕްރިންޓު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 17 ޑިސެންބަރު 2019 (11:58:04)    ސުންގަޑި: 25 ޑިސެންބަރު 2019 (14:00:00)

އަތްމަތީ ފޮތާއި އޭގެ ޑައިރެކްޓްރީ ޕްރިންޓު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 14 ނޮވެންބަރު 2019 (12:01:49)    ސުންގަޑި: 28 ނޮވެންބަރު 2019 (14:00:00)

އޮތޯރިޓީގެ އޮފީސް ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 27 ޖޫން 2019 (12:12:55)    ސުންގަޑި: 04 ޖުލައި 2019 (13:30:00)

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ އޮފީސް ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 19 ޖޫން 2019 (11:44:28)    ސުންގަޑި: 30 ޖޫން 2019 (13:30:00)

އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށް ކުނިއުކާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 20 މޭ 2019 (13:03:56)    ސުންގަޑި: 27 މޭ 2019 (12:00:00)

އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  
ތާރީޚް: 29 އެޕްރީލް 2019 (14:17:43)    ސުންގަޑި: 13 މޭ 2019 (13:30:00)

ފްރީލާންސް ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 17 އެޕްރީލް 2019 (14:29:23)    ސުންގަޑި: 21 އެޕްރީލް 2019 (13:30:00)

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް: މީޑިއާ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ އެކްޝަންޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން  
ތާރީޚް: 17 އެޕްރީލް 2019 (14:27:19)    ސުންގަޑި: 21 އެޕްރީލް 2019 (14:00:00)

ފްރީލާންސް ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރެއް ހޯދުން (ދެވަނަ އިޢުލާން)  
ތާރީޚް: 02 އެޕްރީލް 2019 (11:03:28)    ސުންގަޑި: 08 އެޕްރީލް 2019 (14:00:00)

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް: މީޑިއާ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ އެކްޝަންޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން (ތިންވަނަ އިޢުލާން)  
ތާރީޚް: 02 އެޕްރީލް 2019 (11:01:13)    ސުންގަޑި: 04 އެޕްރީލް 2019 (14:00:00)

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމަށް ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 11 މާރިޗު 2019 (19:32:26)    ސުންގަޑި: 21 މާރިޗު 2019 (14:30:00)

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގައި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 11 މާރިޗު 2019 (19:30:54)    ސުންގަޑި: 21 މާރިޗު 2019 (14:30:00)

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2014/17 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ކައުންސެލިންގ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ. (ދެވަނަ އިޢުލާން)  
ތާރީޚް: 05 މާރިޗު 2019 (10:12:08)    ސުންގަޑި: 14 މާރިޗު 2019 (14:30:00)

ފްރީލާންސް ލެންގުއޭޖް އެޑިޓަރެއް ހޯދުން  
ތާރީޚް: 03 މާރިޗު 2019 (09:24:26)    ސުންގަޑި: 11 މާރިޗު 2019 (14:30:00)

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ކައުންސެލިންގ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ  
ތާރީޚް: 17 ފެބުރުވަރީ 2019 (15:01:35)    ސުންގަޑި: 26 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:30:00)

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ކައުންސެލިންގ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ (ބާތިލް ކޮށްފައި)  
ތާރީޚް: 17 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:59:40)    ސުންގަޑި: 24 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:30:00)

ފްރީލާންސް ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރެއް ބޭނުންވެއްޖެ
ތާރީޚް: 17 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:41:34)    ސުންގަޑި: 21 ފެބުރުވަރީ 2019 (14:00:00)

ކުދި މަސައްކަތްކުރުމައި، ތަކެތި ވިއްކުމާއި ހިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ދަފްތަރުކުރުން    
ތާރީޚް: 03 ޖަނަވަރީ 2019 (10:35:40)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2017 (00:00:00)

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގް ކޮމިޓީގައި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަށް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތެ އް ހޯދުމާބެހޭގޮތުން އިޢުލާންކުރުން  
ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެންބަރު 2018 (10:49:09)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2017 (00:00:00)

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު 2017 – 2021 ތައްޔާރުކުރުން)  
ތާރީޚް: 04 ފެބުރުވަރީ 2016 (14:29:46)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2017 (00:00:00)

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް (ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޭސް ޑޭޓާބޭސް ދިރާސާކޮށް ތަރައްގީކުރުން)  
ތާރީޚް: 05 ޖަނަވަރީ 2016 (14:17:46)    ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2017 (00:00:00)