ކޮންސަލްޓަންޓް (ރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާ ހިނގާ މިންވަރާއި ޙާލަތު ދެނެގަތުމަޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ދިރާސާގެ ޑޭޓާ އެއްކުރުމަށް)

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް - ރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާ ހިނގާ މިންވަރާއި ޙާލަތު ދެނެގަތުމަޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ދިރާސާގެ ޑޭޓާ އެއްކުރުމަށް