ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ދިރާސާގެ ޑޭޓާ އެއްކުރުމަށް)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާ އޮތް ހާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދާ ދިރާސާގެ ޑޭޓާ އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންސީއަށް ހުޅުވާލުން