އިއުލާން: ސެކްޝުއަލް އޮފެންޑާސް ރެޖިސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްކޮށްދޭނެ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުން- ދެވަނަ

ސެކްޝުއަލް އޮފެންޑާސް ރެޖިސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްކޮށްދޭނެ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުން