ކުދި މަސައްކަތްކުރުމައި، ތަކެތި ވިއްކުމާއި ހިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ދަފްތަރުކުރުން

ކުދި މަސައްކަތްކުރުމައި، ތަކެތި ވިއްކުމާއި ހިދުމަ ތްފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ދަފްތަރުކުރުމަށް ހުޅުވާލުން