ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ބައު ތަކެތި ނީލަން ކިއުން

މި އޮތޯރިޓީގައި ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ބައު ތަކެތި ދުވަހު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން