ކޮންސަލްޓެންސީގެ ފުރުސަތު: ވަގުތީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީ އެކުލަވައިލުން (ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރުން)