ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް ފަރުމާކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުމަށް އަލުން ހުޅުވާލުން