ފްރީލާންސް ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މި އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތަކަށް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފްރީލާންސް ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.