ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް


ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު  

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދުގެ 7 ވަނަ ބާބު އިސްލާޙުކުރުން: ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީއަށް ބަދަލުގެނައުން  

ޖިންސީ ކުއްކުރާ މީހުންގެ ދަފުތަރުގެ ގަވާއިދު  

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ގަވާއިދު  

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު  ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަން ދޭނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށްޓަކައި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު  

ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުގެ އުސޫލު  

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި ޕެއިޑް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އުސޫލު  

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމާގުޅޭ އުޞޫލު

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުސޫލު  

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަނޑު މުވައްޒަފުން، މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ އުސޫލު  

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު