ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް


ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދުގެ 7 ވަނަ ބާބު އިސްލާޙުކުރުން: ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީއަށް ބަދަލުގެނައުން  

ޖިންސީ ކުއްކުރާ މީހުންގެ ދަފުތަރުގެ ގަވާއިދު  

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ގަވާއިދު  

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި ޕެއިޑް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އުސޫލު  

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމާގުޅޭ އުޞޫލު

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުސޫލު  

އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މާބަނޑު މުވައްޒަފުން، މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ އުސޫލު  

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު