ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަން ދޭނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށްޓަކައި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު