ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ "ކޮވިޑް-19" ރޯގާއާ ގުޅިގެން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު