ކޮވިޑް-19 ރޯގާގެ އައު އާންމު ޙާލަތު (ނިއު ނޯމަލް) ގައި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ ހިންގުމާއި، އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މުވައްޒަފުން އަދި ޚިދުމަތް ހޯދަން އަދި ޚިދުމަތް ދޭން އަންނަ މީހުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލަށް ފުރަތަމަ އިސްލާޙު ގެނައުން