ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގައި ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި، މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި، ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީން ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު