ޚަބަރު

3 years ago

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި.

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖޭގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލާފައިވާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި.

4 years ago

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއި ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްތް އެޑިޔުކޭޝަން ގުޅިގެން، ފިރިހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 1 ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއި ސޮސައިޓީ ފޯ ހެލްތް އެޑިޔުކޭޝަން ގުޅިގެން، ފިރިހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 1 ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

4 years ago

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން، "ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ ދިރާސާތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ" ގެ ނަމުގައި 2 ދުވަހުގެ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފި

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން، "ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ ދިރާސާތަކުގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ" ގެ ނަމުގައި 2 ދުވަހުގެ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފި

6 years ago

6 years ago

ލޯތްބަކީ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކޮށްފި

"ލޯތްބަކީ؟" މި ނަމުގައި ޙާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ލޯންޗްކޮށްފި

7 years ago

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ބޭއްވުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން ހިންގި ތިންވަނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް.

7 years ago

ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ޚާއްޞަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ގދ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިވި

7 years ago

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ސުޕަރވައިޒަރުންނަށް އަދި ކެއަރޓޭކަރުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީން

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް

7 years ago

ފްރަންޓްލައިން ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވޭ ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

7 years ago

ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާގުޅޭ ޚާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހދ.އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތަކުން މި ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވޭ

7 years ago

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ކޮމެންޓަރީ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް

އޮތޯރިޓީއާއި ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

7 years ago

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރުދެނެގަނެވޭނޭ "މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޓޫލް" އެއް ތައްޔާރުކުރުން

މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެވެލުއޭޝަން ޓޫލް އަށް ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދައި ވެލިޑޭޓްކުރުން

7 years ago

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް

އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުޢައްސަސާތަކާއި، އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އަދި އާއްމުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

7 years ago

އެފްޕީއޭގެ #ISpreadASmile ކެމްޕެއިން ގެ އުސްއަލިތައް

މި ކެމްޕެއިންގައި ބޭއްވުނު ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް، ކުރު ވީޑިއޯ އެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ދައްކުވައިދޭ

8 years ago

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުން

ޤައުމީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓްއެއްގެ އެހީގައި

8 years ago

ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގެ ކޮމެންޓްރީ އެކުލަވާލުން

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުގެ ޤާނޫނު ހުރިހާ މުއައްސަސާ ތަކެއްވެސް އެއްހަމައެއްގެ ދަށުން މާނަ ކުރުމަށް ކޮމެންޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

8 years ago

ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ކެމްޕެއިން

މި ކެމްޕެއިންއަކީ ކްލަބް މޯލްޑިވްސްއިން އިސްނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓްސެލް މުބާރާތުގެ ތެރޭގައި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕެއިންއެކެވެ.

8 years ago

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސްޓޯލްއެއް ވެލާނާގޭގައި ބެހެއްޓުން

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ވެލާނާގެ ތިރީގައި ސްޓޯލެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

8 years ago

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު ތަސްދީޤްކުރެވުނުތާ 2 އަހަރުވީ އިރު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާއި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށާއި، އެކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާއި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް