ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ރިވިލި ވޮލިއުމް 2

ރިވިލި، މި މަޖައްލާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ އޮތް ޙާލަތާއި، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި، މި އޮތޯރިޓީއާއި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި، އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބާއި، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފިނަމަ، އެފަދަ ޢަމަލުތައް ރިޕޯޓުކުރާނޭ ނަންބަރުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، މި އޮތޯރިޓީން ކޮންމެ އަހަރަކު ނެރުމަށް ޤަސްދުކޮށްފައިވާ މަޖައްލާއެކެވެ. އެގޮތުން މި ޢަދަދަކީ މި މަޖައްލާގެ ދެވަނަ ޢަދަދެވެ.