Announcements


ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ  
Published: (12:01:13) June 12, 2022    Deadline: (13:30:00) June 20, 2022

ކޮންސަލްޓެންސީގެ ފުރުސަތު: ވަގުތީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީ އެކުލަވައިލުން (ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރުން)  
Published: (08:53:58) June 12, 2022    Deadline: (11:00:00) June 15, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  
Published: (14:41:34) May 26, 2022    Deadline: (13:30:00) June 06, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޕޮލިސީ އޮފިސަރ  
Published: (11:11:11) May 24, 2022    Deadline: (13:30:00) May 31, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  
Published: (11:16:49) May 16, 2022    Deadline: (13:30:00) May 24, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ  
Published: (10:53:41) April 13, 2022    Deadline: (12:30:00) April 21, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޕޮލިސީ އޮފިސަރ  
Published: (10:51:42) April 13, 2022    Deadline: (12:30:00) April 21, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޓްރެއިނިންގ އޮފިސަރ  
Published: (12:10:59) April 04, 2022    Deadline: (12:30:00) April 14, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ  
Published: (11:39:18) March 30, 2022    Deadline: (12:30:00) April 11, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ފައިނޭންސް އޮފިސަރ  
Published: (14:48:50) March 29, 2022    Deadline: (12:30:00) March 10, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ލީގަލް އޮފިސަރ  
Published: (14:19:07) March 28, 2022    Deadline: (12:30:00) March 07, 2022

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޕޮލިސީ އޮފިސަރ  
Published: (15:04:53) February 23, 2022    Deadline: (13:30:00) March 06, 2022

ޕެއިޑް އިންޓަރންޝިޕް ފުރުސަތު  
Published: (08:35:18) January 03, 2022    Deadline: (13:30:00) January 10, 2022

ޑިރެކްޓަރ، ރިފަރަލް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ  
Published: (14:48:50) November 25, 2021    Deadline: (13:30:00) December 06, 2021

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)  
Published: (15:27:02) October 26, 2021    Deadline: (13:30:00) November 08, 2021

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)  
Published: (11:10:39) October 04, 2021    Deadline: (13:30:00) October 14, 2021

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން  
Published: (20:40:16) March 18, 2021    Deadline: (11:00:00) March 30, 2021

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން  
Published: (09:44:39) February 17, 2021    Deadline: (11:00:00) February 24, 2021

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމްސް، ރިސަރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ  
Published: (14:58:45) December 10, 2020    Deadline: (14:30:00) December 24, 2020

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޑޭޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ  
Published: (10:13:08) September 30, 2020    Deadline: (14:30:00) October 08, 2020

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ  
Published: (10:11:26) September 30, 2020    Deadline: (14:30:00) October 08, 2020

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ  
Published: (10:09:49) September 30, 2020    Deadline: (14:30:00) October 08, 2020

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމްސް، ރިސަރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ  
Published: (10:07:38) September 30, 2020    Deadline: (14:30:00) October 08, 2020

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޓްރެއިނިންގ އޮފިސަރ  
Published: (10:05:37) September 30, 2020    Deadline: (14:30:00) October 08, 2020

ޓްރެއިނިންގ އޮފިސަރ  
Published: (11:25:54) March 05, 2020    Deadline: (14:30:00) March 11, 2020

ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމްސް، ރިސާރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ  
Published: (14:32:05) March 03, 2020    Deadline: (14:30:00) March 12, 2020

ޓްރެއިނިންގ އޮފިސަރ  
Published: (11:46:42) February 12, 2020    Deadline: (14:30:00) February 20, 2020

ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ  
Published: (11:45:06) February 12, 2020    Deadline: (14:30:00) February 20, 2020

ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމްސް، ރިސާރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ  
Published: (15:29:58) January 23, 2020    Deadline: (14:30:00) February 04, 2020

ޑޭޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ  
Published: (08:39:19) November 05, 2019    Deadline: (13:30:00) November 12, 2019

ހިއުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ  
Published: (14:10:29) September 19, 2019    Deadline: (13:30:00) September 29, 2019

ހިޔުމަންރިސޯސް އޮފިސަރ  
Published: (11:10:25) September 09, 2019    Deadline: (13:30:00) September 17, 2019

އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  
Published: (14:39:17) August 19, 2019    Deadline: (13:30:00) August 29, 2019

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ދިރާސާގެ ޑޭޓާ އެއްކުރުމަށް)
Published: (10:51:24) August 07, 2019    Deadline: (14:30:00) August 25, 2019

International Consultant to Conduct National Baseline Study on Prevalence of Domestic Violence in Maldives
Published: (14:29:46) July 16, 2019    Deadline: (14:30:00) July 24, 2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން)  
Published: (11:44:11) July 15, 2019    Deadline: (13:30:00) July 22, 2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން)  
Published: (14:39:02) July 02, 2019    Deadline: (13:30:00) July 11, 2019

އިންޓާރނެއް ހޯދުން
Published: (14:39:27) June 25, 2019    Deadline: (13:30:00) July 04, 2019

International Consultant to Conduct National Baseline Study on Prevalence of Domestic Violence in Maldives
Published: (12:26:40) June 03, 2019    Deadline: (14:30:00) June 20, 2019

ކޮންސަލްޓަންޓް (ރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާ ހިނގާ މިންވަރާއި ޙާލަތު ދެނެގަތުމަޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ދިރާސާގެ ޑޭޓާ އެއްކުރުމަށް)
Published: (12:07:50) June 03, 2019    Deadline: (14:30:00) June 20, 2019

އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  
Published: (14:23:07) April 29, 2019    Deadline: (13:30:00) May 13, 2019

އިންޓަރންއެއްގެ ގޮތުގައި ބިއުރޯގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު  
Published: (13:55:22) April 02, 2019    Deadline: (13:30:00) April 09, 2019

އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  
Published: (14:32:16) March 28, 2019    Deadline: (13:30:00) April 08, 2019

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް: މީޑިއާ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ އެކްޝަންޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން
Published: (14:52:17) February 21, 2019    Deadline: (14:30:00) March 07, 2019

ޓްރެއިނިންގ އޮފިސަރ  
Published: (14:13:21) February 21, 2019    Deadline: (13:30:00) March 04, 2019

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ - ކޮންސަލްޓެންޓް    
Published: (11:35:29) January 09, 2019    Deadline: (00:00:00) January 22, 2019

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ  
Published: (10:08:59) January 09, 2019    Deadline: (00:00:00) January 22, 2019

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ  
Published: (10:05:27) January 09, 2019    Deadline: (00:00:00) January 22, 2019

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ  
Published: (11:25:16) April 16, 2018    Deadline: (00:00:00) January 22, 2019ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް ފަރުމާކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުމަށް އަލުން ހުޅުވާލުން  
Published: (11:51:53) August 22, 2022    Deadline: (11:00:00) August 31, 2022

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުމަށް  
Published: (11:48:25) August 22, 2022    Deadline: (11:00:00) August 28, 2022

އެއަރ ކޮންޑިޝަން ޔުނިޓްތައް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހަށްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
Published: (11:42:06) August 22, 2022    Deadline: (11:30:00) August 28, 2022

ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ބައު ތަކެތި ނީލަން ކިއުން
Published: (08:47:33) June 12, 2022    Deadline: (11:00:00) June 16, 2022

ކޮންސަލްޓަންސީގެ ފުރުސަތު: ވަގުތީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީ އެކުލަވައިލުން  
Published: (11:13:44) May 24, 2022    Deadline: (11:00:00) June 05, 2022

ކޮންސަލްޓަންސީގެ ފުރުސަތު: ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ "މިނިމަމް ސްޓެންޑަރޑް" އެކުލަވައިލުން  
Published: (09:43:13) February 22, 2022    Deadline: (11:00:00) March 03, 2022

އޮފީސް 365 ލައިސަންސް އައުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
Published: (08:41:11) January 30, 2022    Deadline: (11:00:00) February 10, 2022

ކުދި މަސައްކަތްކުރުމައި، ތަކެތި ވިއްކުމާއި ހިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ދަފްތަރުކުރުން
Published: (08:36:31) January 30, 2022    Deadline: (15:00:00) February 10, 2022

އޮފީސް ފޮޅައި ސާފުކޮށް ކުނިއުކައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
Published: (11:15:24) December 12, 2021    Deadline: (11:00:00) December 21, 2021

ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
Published: (15:29:41) November 15, 2021    Deadline: (11:00:00) November 25, 2021

ރިވިލި ނޫސް މަޖައްލާ ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
Published: (12:33:58) November 04, 2021    Deadline: (11:00:00) November 18, 2021

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ހޯލަކާއެކު ކޭޓަރިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
Published: (13:43:55) November 03, 2021    Deadline: (10:45:00) November 17, 2021

އެނިމޭޓެޑް ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
Published: (16:09:11) November 01, 2021    Deadline: (11:00:00) November 16, 2021

ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރުން: ކައުންސިލިންގ ގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
Published: (16:11:35) October 25, 2021    Deadline: (11:00:00) November 09, 2021

ކައުންސިލިންގ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
Published: (17:26:51) October 04, 2021    Deadline: (11:00:00) October 14, 2021

އިއުލާން: ސެކްޝުއަލް އޮފެންޑާސް ރެޖިސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްކޮށްދޭނެ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުން- ދެވަނަ
Published: (16:02:31) September 20, 2021    Deadline: (11:00:00) September 29, 2021

އިއުލާން: ޕާޕެޓްރޭޓަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުން (ދެވަނަ)  
Published: (14:33:54) September 08, 2021    Deadline: (11:00:00) September 20, 2021

އިއުލާން ނަންބަރު 2021/13 (ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލުމަށް ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުން) އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް  
Published: (12:07:37) September 02, 2021    Deadline: (11:00:00) September 09, 2021

އިއުލާން ނަންބަރު 2021/11 (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމާގުޅޭ) އާއި ގުޅިގެން ބޭއުވުނު މައުލޫމާތު ސެޝަންގައި ދެވުނު މައުލޫމާތު ކަރުދާސް  
Published: (09:06:04) September 02, 2021    Deadline: (11:00:00) September 06, 2021

އިއުލާން ނަންބަރު 2021/12 (ޕާޕެޓްރޭޓަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ކޮންސަލްޓަންޓް) އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް  
Published: (08:53:57) September 02, 2021    Deadline: (11:00:00) September 08, 2021

އިއުލާން ނަންބަރު 2021/10 (އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުން) އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މައުލޫމާތު ސެޝަންގައި ދެވުނު މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާސް  
Published: (13:34:37) August 31, 2021    Deadline: (11:00:00) September 05, 2021

ފްލޭޝް ކާޑު ޕްރިންޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން- ދެވަނަ އިޢުލާން
Published: (14:44:27) August 26, 2021    Deadline: (11:00:00) September 07, 2021

އިއުލާން: ސެކްޝުއަލް އޮފެންޑަރސް ރެޖިސްޓްރީ ޑިވެލޮޕްކޮށްދޭނެ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުން  
Published: (10:33:09) August 25, 2021    Deadline: (11:00:00) September 09, 2021

އިޢުލާން: ޕާޕެޓްރޭޓަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުން  
Published: (10:10:05) August 25, 2021    Deadline: (11:00:00) September 08, 2021

އިޢުލާން: ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުން  
Published: (15:15:48) August 23, 2021    Deadline: (11:00:00) September 06, 2021

އިޢުލާން: އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް ޑިވެލޮޕްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
Published: (11:32:09) August 23, 2021    Deadline: (11:00:00) August 30, 2021

ފްލޭޝް ކާޑު ޕްރިންޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
Published: (14:39:59) August 10, 2021    Deadline: (11:00:00) August 22, 2021

އޮފީސް 365 ލައިސަންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރުން
Published: (10:47:30) February 15, 2021    Deadline: (10:00:00) February 23, 2021

ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
Published: (14:13:32) February 03, 2021    Deadline: (11:00:00) February 11, 2021

އޮފީސް 365 ލައިސަންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
Published: (13:36:18) February 03, 2021    Deadline: (13:00:00) February 11, 2021

ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ބައު ތަކެތި ނީލަން ކިއުން
Published: (14:30:44) February 02, 2021    Deadline: (13:00:00) February 09, 2021

ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ބައު ތަކެތި ނީލަން ކިއުން
Published: (11:19:57) January 25, 2021    Deadline: (13:00:00) February 01, 2021

ދެންނެވުން: 35000 ން ދަށުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓާބެހޭ- ޑިސެމްބަރ 2020  
Published: (10:51:56) January 11, 2021    Deadline: (14:30:00) January 10, 2021

ދެންނެވުން: ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ  
Published: (10:50:08) January 11, 2021    Deadline: (14:30:00) January 10, 2021

އިއުލާން: އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށް ކުނިއުކާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
Published: (14:55:37) December 06, 2020    Deadline: (13:00:00) December 16, 2020

ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
Published: (14:41:22) November 16, 2020    Deadline: (13:00:00) November 29, 2020

ރިވިލި ނޫސް މަޖައްލާއަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އެޑިޓަރެއް ހޯދުން  
Published: (14:40:33) October 20, 2020    Deadline: (14:30:00) November 02, 2020

ރިވިލި ނޫސް މަޖައްލާއަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އެޑިޓަރެއް ހޯދުން  
Published: (10:41:11) October 05, 2020    Deadline: (14:30:00) October 14, 2020

އަތްމަތީ ފޮތާއި އޭގެ ޑައިރެކްޓްރީ ޕްރިންޓު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
Published: (11:58:04) December 17, 2019    Deadline: (14:00:00) December 25, 2019

އަތްމަތީ ފޮތާއި އޭގެ ޑައިރެކްޓްރީ ޕްރިންޓު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
Published: (12:01:49) November 14, 2019    Deadline: (14:00:00) November 28, 2019

އޮތޯރިޓީގެ އޮފީސް ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ހޯދުން  
Published: (12:12:55) June 27, 2019    Deadline: (13:30:00) July 04, 2019

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ އޮފީސް ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ހޯދުން  
Published: (11:44:28) June 19, 2019    Deadline: (13:30:00) June 30, 2019

އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށް ކުނިއުކާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
Published: (13:03:56) May 20, 2019    Deadline: (12:00:00) May 27, 2019

އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ  
Published: (14:17:43) April 29, 2019    Deadline: (13:30:00) May 13, 2019

ފްރީލާންސް ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރެއް ހޯދުން  
Published: (14:29:23) April 17, 2019    Deadline: (13:30:00) April 21, 2019

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް: މީޑިއާ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ އެކްޝަންޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން  
Published: (14:27:19) April 17, 2019    Deadline: (14:00:00) April 21, 2019

ފްރީލާންސް ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރެއް ހޯދުން (ދެވަނަ އިޢުލާން)  
Published: (11:03:28) April 02, 2019    Deadline: (14:00:00) April 08, 2019

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް: މީޑިއާ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ އެކްޝަންޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން (ތިންވަނަ އިޢުލާން)  
Published: (11:01:13) April 02, 2019    Deadline: (14:00:00) April 04, 2019

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމަށް ފަރާތެއް ހޯދުން  
Published: (19:32:26) March 11, 2019    Deadline: (14:30:00) March 21, 2019

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީގައި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  
Published: (19:30:54) March 11, 2019    Deadline: (14:30:00) March 21, 2019

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2014/17 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ކައުންސެލިންގ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ. (ދެވަނަ އިޢުލާން)  
Published: (10:12:08) March 05, 2019    Deadline: (14:30:00) March 14, 2019

ފްރީލާންސް ލެންގުއޭޖް އެޑިޓަރެއް ހޯދުން  
Published: (09:24:26) March 03, 2019    Deadline: (14:30:00) March 11, 2019

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ކައުންސެލިންގ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ  
Published: (15:01:35) February 17, 2019    Deadline: (14:30:00) February 26, 2019

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ކައުންސެލިންގ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ (ބާތިލް ކޮށްފައި)  
Published: (14:59:40) February 17, 2019    Deadline: (14:30:00) February 24, 2019

ފްރީލާންސް ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރެއް ބޭނުންވެއްޖެ
Published: (14:41:34) February 17, 2019    Deadline: (14:00:00) February 21, 2019

ކުދި މަސައްކަތްކުރުމައި، ތަކެތި ވިއްކުމާއި ހިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ދަފްތަރުކުރުން    
Published: (10:35:40) January 03, 2019    Deadline: (00:00:00) January 22, 2017

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގް ކޮމިޓީގައި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަށް ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތެ އް ހޯދުމާބެހޭގޮތުން އިޢުލާންކުރުން  
Published: (10:49:09) September 19, 2018    Deadline: (00:00:00) January 22, 2017

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު 2017 – 2021 ތައްޔާރުކުރުން)  
Published: (14:29:46) February 04, 2016    Deadline: (00:00:00) January 22, 2017

ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓް (ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޭސް ޑޭޓާބޭސް ދިރާސާކޮށް ތަރައްގީކުރުން)  
Published: (14:17:46) January 05, 2016    Deadline: (00:00:00) January 22, 2017