Downloads


އިންޓަރނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް  
Published: (10:41:22) April 02, 2019

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/18 (ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު  
Published: (10:07:26) February 27, 2019

"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމް (ދިވެހި)  
Published: (23:17:02) February 09, 2019

"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމް (އިގިރޭސި)  
Published: (23:16:23) February 09, 2019

ވޮލަންޓިއަރުކަން ކުރުމަށް އެދޭ ފޯރމް  
Published: (08:18:04) February 04, 2016

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯރމް  
Published: (08:15:23) January 04, 2016ޑީ.ވީ.ޕީ އެކްޓްއަށް 10 އަހަރު ފުރުން  
Published: (14:37:41) April 23, 2022

ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ 16 ދުވަހުގެ ކެންޕެއިންގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކުރު ފިލްމް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މުބާރާތް  
Published: (09:51:59) November 29, 2021

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުއަށް 9 އަހަރު ފުރުމާއި ބެހޭ ނޫސްބަޔާން  
Published: (14:33:22) April 24, 2021

ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް 3  
Published: (13:08:39) December 13, 2020

މީޑިއާ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ އެކްޝަން ޕްލޭން 2020 - 2022  
Published: (12:08:30) November 18, 2020

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް
Published: (14:44:48) September 22, 2019