ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުން

Report Domestic Violence

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓް ކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ނަމްބަރު ތަކަށް ގުޅުއްވާ

Use these contact numbers to report domestic violence


މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

Ministry of Gender, Family and Social Services

332 8393


ކުޑަކުދިންގެ ހެލްޕްލައިން

Child Helpline

1412


މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް / ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

Maldives Police Service / Family and Child Protection Department

300 0600

979 0163


މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް / އެމަޖެންސީ ނަންބަރުތައް

Maldives Police Service / Emergency Numbers

119

332 2111މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

For information

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

Family Protection Authority

301 0551