ކޮމިޓީތައް

މުރާޖައާ ކޮމިޓީ (މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ގާނޫނު)

 1. އާމިނަތު ޝިރާނީ ނަޢީމް / ސީ.އީ.އޯ، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
 2. ޢާއިޝާ އިބްރާހީމް/ ޑިރެކްޓަރ، ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 3. ސަނާ ފާރޫޤް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ރިސަރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

 1. ޢާއިޝާ އިބްރާހީމް / ޑިރެކްޓަރ،  ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 2. ޙަދީޖާ އަރީޝާ / ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ
 3. އައިކާ އަހްމަދު / ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ، ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 4. ނަހުލާ އިސްހާޤް / ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 5. ޒޫނާ އަހްމަދު / އެޑްވޮކަސީ  އޮފިސަރ، އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ރިސަރޗް

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

 1. އަޙްމަދު މުޞްއިދު / ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް 
 2. ޢާއިޝާ އިބްރާހީމް / ޑިރެކްޓަރ، ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 3. ނަޝްޢާ ޢާދިލް / ޑިރެކްޓަރ، އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ރިސަރޗް
 4. އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ އަރީޝާ / ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ 
 5. އައިކާ އަހްމަދު / ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ، ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ

 1. ޢާއިޝާ އިބްރާހީމް / ޑިރެކްޓަރ، ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 2. އަޙްމަދު މުޞްއިދު / ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 3. އައިކާ އަހްމަދު / ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ، ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 4. އާމިނަތު ނަދާ / ލީގަލް އޮފިސަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ
 5. އަޙްމަދު ރިވާޖް / އައިޓީ އޮފިސަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

 1. އަޙްމަދު މުޞްއިދު / ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 2. ޢާއިޝާ އިބްރާހީމް / ޑިރެކްޓަރ، ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 3. ސަނާ ފާރޫޤް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ރިސަރޗް

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ

 1. ޢާއިޝާ އިބްރާހީމް / ޑިރެކްޓަރ، ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 2. - އަފާ އަޒީޒު / ލީގަލް އޮފިސަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ
 3. ތަމާނަތު އައްޔޫބް / ފައިނޭންސް އޮފިސަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

މޯލްޑިވިއަން ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ މޮޑެލް އެޑްވަކޭޓުން

 1. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޞްޢިދު / ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 2. ސަނާ ފާރޫޤް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ރިސަރޗް

ލީގަލް އެއިޑް ކޮމިޓީ

 1. ޙަދީޖާ އަރީޝާ /  ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ
 2. އަފާ އަޒީޒު / ލީގަލް އޮފިސަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ
 3. އާމިނަތު ނަދާ / ލީގަލް އޮފިސަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ
 4. އައިކާ އަހްމަދު / ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ، ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 5. މަރިޔަމް ޝަރާ / މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ، ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ