ވަޒީފާތައް

13 މާރިޗު 2024 (IUL)450-CA/450/2024/17
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ލީގަލް އޮފިސަރ
22 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)450-CA/450/2024/12
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ޕެއިޑް އިންޓާރންޝިޕް ފުރުޞަތު
08 ފެބްރުއަރީ 2024
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ
28 ޖެނުއަރީ 2024 (IUL)450-CA/450/2024/7
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ލީގަލް އޮފިސަރ
17 ޖެނުއަރީ 2024 (IUL)450-CA/450/2024/4
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ
10 ޖެނުއަރީ 2024 (IUL)450-CA/450/2024/2
ދުވަސް ހަމަވެފައި
މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ
17 ޖުލައި 2023 (IUL)450-CA/450/2023/42
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
16 ޖުލައި 2023 (IUL)450-CA/450/2023/40
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
20 ޖޫން 2023 (IUL)450-CA/450/2023/37
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
15 ޖޫން 2023 (IUL)450-CA/450/2023/36
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ (ވަތުތީ)