ޚިދުމަތްތައް

ޤާނޫނީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދިނުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2012 (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީން ޤާނޫނީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދެމެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރު އަދި އަވަސް އަމުރަށް އެދުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާ ވެސް މި އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެމެވެ. ޤާނޫނީ ލަފާ ބޭނުންފުޅު ނަމަ، އޮތޯރިޓީގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި، އެއީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރު 2:00 އާ ދޭތެރޭ، ހ.މައިޒާންދޮށުގެ 2 ވަނަ ފަނގިފިލާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ނުވަތަ މި އޮތޯރިޓީގެ ފޯނު ނަންބަރު 0551 301 އަށް ގުޅުއްވުމުން ބޭނުންވާ ލަފާ ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ނަފްސާނީ އެހީ ހޯދުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު) ގެ 64 ވަނަ މާއްދާ ގައި އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ ޝިކާރައަށްވީ މީހާއަށް، ނަފްސާނީގޮތުން ދިމާވެދާނެ އުނދަގުލެއް ލުއިކޮށްދިނުމަށާއި، ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ކައުންސެލިންގ މި އޮތޯރިޓީގެ ޚަރަދުގައި، މި އޮތޯރިޓީން އިންތިޒާމު ކުރާ އުސޫލެއްގެމަތިން، އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއް ނުވަތަ ބަޔަކު މެދުވެރިވެގެން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ނަފްސާނީ އެހީ ހޯދުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން މި އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެމެވެ. މި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ 'ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަށްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މާލީ އެހީޯތެރިކަން ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުގެ އުސޫލު' އާ އެއްގޮތަށެވެ. މި އެހީތެރިކަމަށް އެދޭނަމަ، އޮތޯރިޓީގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި، އެއީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 ން މެެންދުރު 2:00 އާ ދޭތެރޭ، ހ.މައިޒާންދޮށުގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ނުވަތަ މި އޮތޯރިޓީގެ ފޯނު ނަންބަރު 0551 301 އަށް ގުޅުއްވައިގެން އެދެވޭނެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުމާއި، މައްސަލައިގައި ކުރިއަށްދާނޭގޮތުގެ ލަފާދިނުން

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި، މައްސަލަތަކުގައި ކުރިއަށްދާނެގޮތުގެ ލަފާ މި އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދެމެވެ. މި ގޮތުން، މިފަދަ ލަފައަކަށް އެދޭނަމަ، އޮތޯރިޓީގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި، އެއީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރު 2:00 އާ ދޭތެރޭ، ހ.މައިޒާންދޮށުގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ނުވަތަ މި އޮތޯރިޓީގެ ފޯނު ނަންބަރު 0551 301 އަށް ގުޅުއްވައިގެން އެދެވޭނެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

އެހެން މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އުފެދޭ ހާލަތްތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މި ގޮތުން، މިފަދަ ޝަކުވާގެ މައްސަލަތަކުގައި އެ މުއައްސަސާއަކުން މައްސަލައިގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް މި އޮތޯރިޓީން ބެލުމަށްފަހު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމަށް އެދޭނަމަ، މި އޮތޯރިޓީގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި، އެއީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރު 2:00 އާ ދޭތެރޭ، ހ.މައިޒާންދޮށުގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ނުވަތަ މި އޮތޯރިޓީގެ ފޯނު ނަންބަރު 0551 301 އަށް ގުޅުއްވައިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުން

ޤާނޫނު ނަމްބަރު 3/2012 (ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)އާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަކީ މި އޮތޯރިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން، ޤާނޫނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް އެދޭނަމަ، މި އޮތޯރިޓީގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި، އެއީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރު 2:00 އާ ދޭތެރޭ، ހ.މައިޒާންދޮށުގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ނުވަތަ މި އޮތޯރިޓީގެ ފޯނު ނަންބަރު 0551 301 އަށް ގުޅުއްވައިގެން، ނުވަތަ އީމެއިލް info@fpa.gov.mv މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވޭނެއެވެ.