ބޯޑު މެންބަރުން

commissioner-ahmed-anvaru

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަންވަރު

ބޯޑުގެ ރައީސް
commissioner-aminath-suveyzaa-naeem

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސުވޭޒާ ނަޢީމް

ބޯޑު މެންބަރ
commissioner-dr-fazeelaa-ibrahim

ޑޮކްޓަރ ފަޟީލާ އިބްރާހީމް

ބޯޑު މެންބަރ
commissioner-mohamed-basheer

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ބަޝީރު

ބޯޑު މެންބަރ
commissioner-dr-shanooha-mansoor

ޑޮކްޓަރ ޝަނޫހާ މަންޞޫރު

ބޯޑު މެންބަރ
commissioner-shuhudhaa-rizwan

އަލްފާޟިލާ ޝުހުދާ ރިޟްވާން

ބޯޑުގެ ނައިބް ރައީސް
commissioner-fathimath-leena

ފާޠިމަތު ލީނާ

ބޯޑު މެންބަރ

ކުރީގެ ބޯޑު މެންބަރުން

commissioner-aminath-shiraanee-naeem

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިރާނީ ނަޢީމް

ބޯޑު މެންބަރ
commissioner-aishath-rasheedhu

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ރަޝީދު

ބޯޑު މެންބަރ
commissioner-muhammadhu-shihaab

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބު

ބޯޑު މެންބަރ
commissioner-maryam-thaaifaa

އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޠާއިފާ

ބޯޑު މެންބަރ
commissioner-dr-muhammadhu-aseel-jaleel

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އަސީލް ޖަލީލް

ބޯޑު މެންބަރ
commissioner-ahmadhu-muizzu

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުއިއްޒު

ބޯޑު މެންބަރ
commissioner-dr-maryam-jabeen

ޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް ޖަބީން

ބޯޑު މެންބަރ
commissioner-fathimathu-azza

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު އައްޒަ

ބޯޑު މެންބަރ
commissioner-asst-comm-hassan-habeeb

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ހަބީބު

ބޯޑު މެންބަރ
commissioner-muhammadhu-anil

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް

ބޯޑު މެންބަރ
commissioner-husain-shameem

އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމު

ބޯޑުގެ ރައީސް
commissioner-aneesaa-ahumadhu

އަލްފާޟިލާ އަނީސާ އަޙްމަދު

ބޯޑުގެ ރައީސް
commissioner-dr-aishathu-shihaam

ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް

ބޯޑުގެ ނައިބް ރައީސް
commissioner-zulfaa-ibraheem

އަލްފާޟިލާ ޒުލްފާ އިބްރާހީމް

ބޯޑުގެ ނައިބް ރައީސް
commissioner-siyaanathu-hashim

އަލްފާޟިލާ ސިޔާނަތު ހާޝިމް

ބޯޑު މެންބަރ
commissioner-hussain-shihab

ޙުސައިން ޝިހާބް

ބޯޑު މެންބަރ