މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު

1. ދައުރު، މަޞްޢޫލިއްޔަތު، ވާޖިބުތައް އަދި އޮނިގަނޑު

2. ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ އަދި ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް

3. ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ އުޞޫލު، ލިބިފައިވާ ޝަކުވާގެ ތަފްޞީލް

4. ލިޔެކިއުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލު

5. ގެންގުޅޭ/ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތާއި، އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ މައުލޫމާތުގެ ބާވަތް އަދި މައުލޫމާތަށް އެދުމުގައި އަމަލު ކުރަންވީ ގޮތް

ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ އާންމު މަޢުލޫމާތު: ނޫސްނަޔާން | އިޢުލާން | ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު | ފޯމުތައް
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝައިޢުކުރާ ލިޔުންތައް: ރިވިލި | އެހެނިހެން ޑައުންލޯޑްތައް 
މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް: ދިވެހި | އިނގިރޭސި 

6. އިސްވެރިންނާއި، ވެރިންގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރާއި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް

7. މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދާއި ސިޔާސަތުތަކާއި، އުޞޫލުތައް އަދި ރައްޔިތުންނަށް އަސަރުފޯރާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި އަދި އެ ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވާ ސަބަބުތައް

8. ޚިޔާލު ހުށަހަޅައި، ސިޔާސަތަށް ފާޑުކިޔައި، ސިޔާސަތު އެކުލަވައިލުމުގައި ބާރު ފޯރުވޭނެ ގޮތް

9. ބަޖެޓާއި ކުރަން ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ޚަރަދު

10. އޮތޯރިޓީއިން ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް

11. މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ

12. މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތަބާވާ ހަމަތައް

13. ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އޮންނަ މަރުހަލާ ، ޒިންމާ އުފުލުމަށް އޮންނަ ހަމަތަކާއި ޒިންމާ ކުރުވުން