މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރުން

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުން

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓް ކުރެއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ނަމްބަރު ތަކަށް ގުޅުއްވާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް: 
332-8393


ކުޑަކުދިންގެ ހެލްޕްލައިން
1412


ސޯޝަލް ސަރވިސް ހެލްޕްލައިން
1421


މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް / ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
979-0163


މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް / އެމަޖެންސީ ނަންބަރުތައް
332-2111


މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
301-0551