ވަޒީރުން

commissioner-dr-aishath-shihaam

ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކުރީގެ ވަޒީރުން

commissioner-aishathu-muhammad-didi

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
commissioner-shidhaathaa-shareef

އަލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
commissioner-zeneeshaa-shaheedhu-zakee

އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
commissioner-muhammadhu-anil-1

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
commissioner-dr-mariyam-shakeela

ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
commissioner-dr-amal-ali

ޑޮކްޓަރ އާމާލް ޢަލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
commissioner-aishathu-aazimaa-shakooru

އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
commissioner-aishathu-dhiyaanaa-saeedhu

އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު ދިޔާނާ ސަޢީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް