ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ އަކީ ކޮބާ؟

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަކީ 2012 ވަނަ އަހަރު ތަސްދީގު ކުރެވުނު ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ އިދާރާއެކެވެ.

ފަހުގެ ޙަބަރު


22 މޭ 2024

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހަށް ޚާއްސަ "އުފާ ފެސްޓިވަލް" ގައި އެފް.ޕީ.އޭ އިން ބައިވެރިވުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

16 އޭޕްރީލު 2024

ހެލްތް ކޭމްޕް ފޯ މައިގްރަންޓްސްގައި އެފް.ޕީ.އޭ އިން ބައިވެރިވުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

7 މާރިޗު 2024

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް އިޖާބަދޭ މުއައްސަސާތަކުން މިހާރު ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ށ. އަތޮޅާއި، ނ. އަތޮޅު މޮނިޓަރިން ދަތުރުކުރުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
މިކަން ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާއެއް!

ފަހުގެ އިއުލާނުތައް