އިއުލާންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް ފަރުމާކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުމަށް އަލުން ހުޅުވާލުން

22 އޯގަސްޓު 2022

(IUL)450-CA/450/2022/38

ދުވަސް ހަމަވެފައި