ވަޒީފާތައް

19 މާރިޗު 2023 (IUL)450-CA/450/2023/19
ދުވަސް ހަމަވާން 2 ދުވަސް
ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ރިލޭޝަން އޮފިސަރ (އެމް.އެސް. 2، ދާއިމީ)
އައު
19 ޖެނުއަރީ 2023 (IUL)450-CA/450/2023/9
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ޕެއިޑް އިންޓާން
19 ޖެނުއަރީ 2023 (IUL)450-CA/450/2023/3
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ
19 ޖެނުއަރީ 2023 (IUL)450-CA/450/2023/2
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ލީގަލް އޮފިސަރ
11 ޖެނުއަރީ 2023 (IUL)450-CA/450/2023/4
ދުވަސް ހަމަވެފައި
މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ
08 ނޮވެމްބަރު 2022 (IUL)450-CA/450/2022/46
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމްސް ރިސަރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ
02 އޮކްޓޯބަރު 2022 (IUL)450-CA/450/2022/44
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
14 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 (IUL)450-CA/450/2022/42
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
05 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 (IUL)450-CA/450/2022/40
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
12 ޖޫން 2022 (IUL)450-CA/450/2022/27
ދުވަސް ހަމަވެފައި
މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ