އިއުލާންތައް

21 މާރިޗު 2024 (IUL)450-CA/450/2024/19
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ކައުންސެލިންގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
04 މާރިޗު 2024 (IUL)450-CA/450/2024/16
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ބައު ތަކެތި ނީލަން ކިއުން
27 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)450-CA/450/2024/15
ދުވަސް ހަމަވެފައި
މުވައްޒަފުންނަށް ވޯކްޝޮޕް/ތަމްރީނު ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
27 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)450-CA/450/2024/9
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ބައު ތަކެތި ނީލަން ކިއުން
22 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)450-CA/450/2024/13
ދުވަސް ހަމަވެފައި
މައިކްރޯސޮފްޓް 365 ބިޒްނަސް ސްޓެންޑަރޑް ލައިސަންސް ހޯދުން
18 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)450-CA/450/2024/11
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އޮފީސް ފޮޅައި ސާފުކޮށް ކުނި އުކައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން