އިއުލާންތައް

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ކައުންސިލްތަކުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް ކޮންސަލްޓަންސީ

12 ފެބްރުއަރީ 2023

(IUL)450-CA/450/2023/14

ދުވަސް ހަމަވެފައި