އިއުލާންތައް

22 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)450-CA/450/2024/13
ދުވަސް ހަމަވެފައި
މައިކްރޯސޮފްޓް 365 ބިޒްނަސް ސްޓެންޑަރޑް ލައިސަންސް ހޯދުން
18 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)450-CA/450/2024/11
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އޮފީސް ފޮޅައި ސާފުކޮށް ކުނި އުކައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
03 ޖެނުއަރީ 2024 (IUL)450-CA/450/2024/1
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ބައު ތަކެތި ނީލަން ކިއުން
20 ޑިސެމްބަރު 2023 (IUL)450-CA/450/2023/54
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި ބައު ތަކެތި ނީލަން ކިއުން
17 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސޯޝަލް ސާރވިސް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)