ކޮމިޓީތައް

މުރާޖައާ ކޮމިޓީ (މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ގާނޫނު)

 1. ފާތިމަތު ސަނާ އަޙްމަދު/ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 2. ޢާއިޝާ އިބްރާހީމް/ ޑިރެކްޓަރ، ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 3. ސަނާ ފާރޫޤް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ރިސަރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

 1. އައިކާ އަހްމަދު / ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ، ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 2. ޢާއިޝާ އިބްރާހީމް / ޑިރެކްޓަރ،  ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 3. ސަނާ ފާރޫޤް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ރިސަރޗް
 4. ޒޫނާ އަހްމަދު / އެޑްވޮކަސީ  އޮފިސަރ، އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ރިސަރޗް
 5. ނަހުލާ އިސްހާޤް / ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

 1. ޢާއިޝާ އިބްރާހީމް / ޑިރެކްޓަރ،  ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 2. ސަނާ ފާރޫޤް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ރިސަރޗް
 3. ޒީން ނައީމް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 4. ނުޒުހަތު ވަހީދާ / ލީގަލް އޮފިސަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ
 5. ފާތިމަތު ސަނާ އަޙްމަދު / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ

 1. ޢާއިޝާ އިބްރާހީމް / ޑިރެކްޓަރ، ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 2. ޒީން ނައީމް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 3. ފާތިމަތު ސަނާ އަޙްމަދު / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 4. ނުޒުހަތު ވަހީދާ / ލީގަލް އޮފިސަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ
 5. އަޙްމަދު ރިވާޖް / އައިޓީ އޮފިސަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

 1. ފާތިމަތު ސަނާ އަޙްމަދު / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 2. ސަނާ ފާރޫޤް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ރިސަރޗް
 3. ޒީން ނައީމް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ

 1. ވަޖީހާ ޒަރީރް / ލީގަލް އޮފިސަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ
 2. ފާތިމަތު ސަނާ އަޙްމަދު / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 3. ޢާއިޝާ އިބްރާހީމް / ޑިރެކްޓަރ، ކޯޑިނޭޝަން އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

މޯލްޑިވިއަން ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ މޮޑެލް

 1. އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިރާނީ ނަޢީމް / ސީ.އީ.އޯ، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
 2. ސަނާ ފާރޫޤް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ރިސަރޗް