ކޮމިޓީތައް

ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމާގުޅޭ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ

 1. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަންވަރު / ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ ރައީސް
 2. ޑރ. ޝަނޫހާ މަންޞޫރު / ފެމީލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ މެންބަރު
 3. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފު / ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
 4. އަލްއުސްތާޛް މަޙްމޫދު ސަލީމް / ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް
 5. އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިރާނީ ނަޢީމް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
 6. އަލްފާޟިލާ ސައިނާ އަލީ / ޕަބްލިކް ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
 7. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ވަޙީދު / ޑިރެކްޓަރ، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
 8. އަލްފާޟިލާ ރާޝިދާ ޔޫސުފް / ކޯ-ފައުންޑަރ، ހޯޕް ފޮރ ވިމެން
 9. އަލްފާޟިލާ އިޔާޝާ ލީނާ / ސީނިއަރ ކައުންސެލަރ، ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން

މުރާޖައާ ކޮމިޓީ (މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ގާނޫނު)

 1. އަޙްމަދު މުޞްޢިދު/ ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 2. ޢާއިޝާ އިބްރާހީމް/ ޑިރެކްޓަރ، ރިފަރަލް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 3. ޚަދީޖާ ޢަރީޝާ/ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ބިއުރޯ

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

 1. ޢާއިޝާ އިބްރާހީމް / ޑިރެކްޓަރ، ރިފަރަލް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 2. ޚަދީޖާ ޢަރީޝާ/ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ބިއުރޯ
 3. ސަނާ ފާރޫޤް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމްސް، ރިސަރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ
 4. ނަހުލާ އިސްހާޤް / ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

 1. އަޙްމަދު މުޞްޢިދު/ ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 2. ޢާއިޝާ އިބްރާހީމް / ޑިރެކްޓަރ، ރިފަރަލް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 3. ނަޝްޢާ ޢާދިލް/ ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމްސް، ރިސަރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ
 4. ޚަދީޖާ ޢަރީޝާ/ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ބިއުރޯ
 5. ފާތިމަތު ސަނާ އަޙްމަދު/ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީ

 1. އަޙްމަދު މުޞްޢިދު/ ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 2. ޢާއިޝާ އިބްރާހީމް / ޑިރެކްޓަރ، ރިފަރަލް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 3. ޚަދީޖާ ޢަރީޝާ/ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ބިއުރޯ
 4. އަޙްމަދު ރިވާޖް / އައިޓީ އޮފިސަރ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

 1. އަޙްމަދު މުޞްޢިދު/ ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 2. ނަޝްޢާ ޢާދިލް/ ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމްސް، ރިސަރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ

 1. ޚަދީޖާ ޢަރީޝާ/ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ބިއުރޯ
 2. އަޙްމަދު މުޞްޢިދު/ ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 3. ސަނާ ފާރޫޤް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމްސް، ރިސަރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ