ޑިޕާޓްމެންޓު

މޮނިޓަރިންގ ސެކްޝަން
  1. ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި އިޖާބަދޭންޖެހޭ ދާއިރާތަކުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މޮނިޓަރކުރުން.
  2. ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ވަގުތީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށް މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި އަދި އެފަދަ މަރުކަޒުތަކުގެ ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބެލުން.
  3. ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިނގާހިނދު، އެކަމަށް އިޖާބަދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ރޮގަކުން އިޖާބަދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް، އަދި ތަމްރީނުތައް ކަނޑައަޅައި، ހިންގުން.