ހަބަރު

4 ޖޫން 2015

އެފްޕީއޭގެ #ISpreadASmile ކެމްޕެއިން ގެ އުސްއަލިތައް

މި ކެމްޕެއިންގައި ބޭއްވުނު ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް، ކުރު ވީޑިއޯ އެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ދައްކުވައިދޭ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

27 އޭޕްރީލު 2014

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސްޓޯލްއެއް ވެލާނާގޭގައި ބެހެއްޓުން

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ވެލާނާގެ ތިރީގައި ސްޓޯލެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

27 އޭޕްރީލު 2014

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު ތަސްދީޤްކުރެވުނުތާ 2 އަހަރުވީ އިރު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތާއި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށާއި، އެކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާއި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

27 އޭޕްރީލު 2014

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުން

ޤައުމީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓްއެއްގެ އެހީގައި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

27 އޭޕްރީލު 2014

ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގެ ކޮމެންޓްރީ އެކުލަވާލުން

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުގެ ޤާނޫނު ހުރިހާ މުއައްސަސާ ތަކެއްވެސް އެއްހަމައެއްގެ ދަށުން މާނަ ކުރުމަށް ކޮމެންޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

27 އޭޕްރީލު 2014

ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ކެމްޕެއިން

މި ކެމްޕެއިންއަކީ ކްލަބް މޯލްޑިވްސްއިން އިސްނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓްސެލް މުބާރާތް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ