ޕަބްލިކޭޝަންތައް

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާއިދުގެ 7 ވަނަ ބާބު އިސްލާޙުކުރުން: ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީއަށް ބަދަލުގެނައުން

23 އޭޕްރީލު 2019