ހަބަރު

29 ސެޕްޓެމްބަރު 2015

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ސުޕަރވައިޒަރުންނަށް އަދި ކެއަރޓޭކަރުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީން

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

26 އޯގަސްޓު 2015

ފްރަންޓްލައިން ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވޭ ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުންގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

9 އޯގަސްޓު 2015

ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާގުޅޭ ޚާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހދ.އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތަކުން މި ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވޭ

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

5 ޖުލައި 2015

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ކޮމެންޓަރީ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް

އޮތޯރިޓީއާއި ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

5 ޖުލައި 2015

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރުދެނެގަނެވޭނޭ "މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ޓޫލް" އެއް ތައްޔާރުކުރުން

މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އެވެލުއޭޝަން ޓޫލް އަށް ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދައި ވެލިޑޭޓްކުރުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

7 ޖޫން 2015

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް

އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުޢައްސަސާތަކާއި، އަމިއްލަ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އަދި އާއްމުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ