ހަބަރު

27 އޭޕްރީލު 2014

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުން

ޤައުމީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓްއެއްގެ އެހީގައި

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

27 އޭޕްރީލު 2014

ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގެ ކޮމެންޓްރީ އެކުލަވާލުން

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުގެ ޤާނޫނު ހުރިހާ މުއައްސަސާ ތަކެއްވެސް އެއްހަމައެއްގެ ދަށުން މާނަ ކުރުމަށް ކޮމެންޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

27 އޭޕްރީލު 2014

ގެވެށި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ކެމްޕެއިން

މި ކެމްޕެއިންއަކީ ކްލަބް މޯލްޑިވްސްއިން އިސްނަންގަވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓްސެލް މުބާރާތް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ