ވަޒީފާތައް

16 ޖުލައި 2023 (IUL)450-CA/450/2023/40
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
20 ޖޫން 2023 (IUL)450-CA/450/2023/37
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
15 ޖޫން 2023 (IUL)450-CA/450/2023/36
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ (ވަތުތީ)
15 ޖޫން 2023 (IUL)450-CA/450/2023/35
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ (ވަތުގީ)
28 މޭ 2023 (IUL)450-CA/450/2023/34
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
28 މޭ 2023 (IUL)450-CA/450/2023/33
ދުވަސް ހަމަވެފައި
މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ (ވަގުތީ)
28 މޭ 2023 (IUL)450-CA/450/2023/32
ދުވަސް ހަމަވެފައި
އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ (ވަގުތީ)
18 މޭ 2023 (IUL)450-CA/450/2023/31
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ލީގަލް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)
14 މޭ 2023 (IUL)450-CA/450/2023/28
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ (ވަގުތީ)
11 މޭ 2023 (IUL)450-CA/450/2023/27
ދުވަސް ހަމަވެފައި
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ (ވަގުތީ)