ފޭސްބުކް އަޕްޑޭޓްސް
މަލްޓިމީޑިއާ

ފްރަންޓްލައިން ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވޭ ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން ފުލުހުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ޤަވާޢިދުއާގުޅޭ

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ސުޕަރވައިޒަރުންނަށް އަދި ކެއަރޓޭކަރުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީން

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޕްޓެމްބަރ 18 އަދި 19 ވަނަދުވަހު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސުޕްވައިޒަރުންނާއި

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ޚާއްޞަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ށ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި.

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން، ގުޅުން ހުރި މުޢައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި